DIESEL ENGINE OILS

NEW PRODUCT

GA 7045

MORENO SAE 10W-40 Euro 6 Extra Plus Full Synthetic

GA 7044

MORENO SAE 10W-40 Euro 6 Plus Synthetic

GA 7042

MULTICO SAE 15W-40 Euro 6 Extra Plus Full Synthetic

GA 7049

ΜΟRENO SAE 10W-40 Diesel Euro 5 Full Synthetic

GA 7051

MORENO SAE 10W-40 Diesel Euro 4 Semi Synthetic

GA 7052

MULTICO SAE 15W-40 Diesel Euro 4 Semi Synthetic