ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

GAND OIL Lubricants

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς όλο το περιεχόμενο, υλικό, πληροφορίες και υπηρεσίες, που διατίθενται σε εσάς μέσω της Ιστοσελίδας μας, υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη από μέρους σας αποδοχή των Όρων Χρήσεως, όπως περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους, παρακαλείσθε να μην επισκέπτεσθε και να μην κάνετε χρήση του ιστότοπου.

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Iστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε να ανατρέχετε συχνά στο περιεχόμενο των παρόντων Όρων Χρήσεως και να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το περιεχόμενο, τα άρθρα, οι φωτογραφίες και οι πληροφορίες, που διατίθενται στον Ιστότοπό μας, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μπορεί να αλλάξει ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, να διαγράφουμε κείμενα ή σχόλια, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση ενημέρωσης ή αιτιολόγησης.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο, υλικό, πληροφορίες, videos και άρθρα που εμφανίζονται, περιέχονται ή διατίθενται μέσω του Δικτυακού Τόπου προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πλήρη στοιχεία του Δικτυακού μας Τόπου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κειμένων, γραφικών, εικόνων, βίντεο, δεδομένων, σχεδιασμού, σημάτων, λογότυπων κ.λπ) αποτελούν πνευματικά μας δικαιώματα και η κατάργηση ή η τροποποίηση αυτών απαγορεύεται αυστηρά.

Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας δεν επιτρέπεται να τροποποιείται, να αντιγράφεται, να μεταβάλλεται, να διανέμεται, να πλαισιώνεται, να αναπαράγεται, να αναδημοσιεύεται, να μεταφορτώνεται, να εμφανίζεται, να αποστέλλεται, να μεταδίδεται ή να πωλείται υπό οιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, εν όλω ή εν μέρει χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή μας.

Σε περίπτωση μεταφόρτωσης οποιουδήποτε περιεχομένου (πχ. φωτογραφίες ή βίντεο) από τον Ιστότοπο, η Ιστοσελίδα μας καθώς και κάθε τρίτος που είναι νόμιμος κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, εξακολουθεί να διατηρεί πλήρως τα δικαιώματά του σε αυτό το περιεχόμενο.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας μας, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

4. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την επίσκεψη/χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας. Υποχρεούται να χρησιμοποιεί αυτή σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών αυτής. Τέλος, ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην παρούσα Ιστοσελίδα από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Η Ιστοσελίδα μας διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης υλικού τόσο στο περιεχόμενο αυτής, όσο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που μπορεί να διαχειρίζεται. Η Διαχείριση της Ιστοσελίδας μας μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή να διαγράφει κακόβουλα σχόλια στην Ιστοσελίδα ή στα Social Media και να πραγματοποιεί αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

H Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί στους χρήστες ή σε οποιοδήποτε τρίτο από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενό της παρέχεται ‘ως έχει’ και δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένης οποιαδήποτε απώλειας κερδών, δεδομένων κ.λπ. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από κακόβουλο λογισμικό το οποίο μπορεί να βλάψει εν γένει τον υπολογιστή σας, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή ακόμα και κάθε άλλο υλικό του, εξαιτίας της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

H Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της είναι ακριβές και δεν περιέχει λανθασμένες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες. Ομοίως, η Εταιρεία μας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, ούτε για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου του ιστότοπού της.

Η Εταιρεία μας επισημαίνει στους χρήστες ότι οι εικόνες, οι δισδιάστατες και τρισδιάστατες φωτογραφίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας σχετικά με την παρουσίαση προϊόντων δεν αποτελούν αναγκαία πιστή απεικόνιση των χρωμάτων, των σχεδίων και των διαστάσεων και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

6. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (HYPERLINKS) ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA)

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου, προκειμένου να διευκολύνει περιήγησή σας σε αυτές. Οποιεσδήποτε συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Η Ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτών και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές (άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές ή/και επακόλουθες) που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

Μέσα από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να έχετε την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και να συνδέεστε με ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η Ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει τις σελίδες αυτές, ούτε το περιεχόμενο αυτών, και δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές. Η επίσκεψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η σύνδεση σε ιστοσελίδες τρίτων γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Για τον λόγο αυτόν σας συνιστούμε πριν κάνετε χρήση οποιασδήποτε τέτοιας σύνδεσης που προτείνεται από την Ιστοσελίδα μας, να ενημερώνεστε σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου τους. Ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράτε και να υποβάλλετε σχόλια στις σχετικές αναρτήσεις μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι τα σχόλια σας παραβιάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους χρήσης, θα προβούμε στη διαγραφή τους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Ομοίως, δεν εγγυόμαστε και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε Περιεχομένου ιστοτόπου που παρέχεται από τρίτους.